About


Palika Co.,Ltd

  • ตั้งอยู่ที่ 528 ถ.วานิช1 แขวงสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
  • เราเป็นผู้จำหน่าย อวนกุ้ง อวนสามชั้น ตราม้าปิยะว้ฒน์
  • ประสบการณ์ยาวนานกว่า 40ปี